سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی و درمانی

  (Hospital and Treatment )

شرح


مدرنیزه کردن مراکز بیمارستانی و درمانی به لحاظ افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مورد توجه است. از این رو با تولید نرم افزارهای جامع مراکز بیمارستانی که در مراکز آموزشی، درمانی و پـژوهشی دانشگاهی، مراکز درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی دولتی و خصوصی مورد بهره‌برداری قـرار می گیرند، می‌توان کلیـه عملیات مربوط به بیمـاران را از پذیرش تا ترخیص را ثبت و پـیگیری کرد. امکاناتی نظیر انجام خودکار عملیات پذیرش، ترخـیص، لیـست بیمـه و همچنین ثبت الکترونیکی پرونده بالینی بیماران، ثبت آزمایش‌ها و نتایج خدمات پاراکلینیکی، پروسیجرها و ... برای بیمار، موجب رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي‌شود.
در این فعالیت نرم افزارهای تخصصی برای سایر مراکز درمانی مانند آزمايشگاه، راديولوژی، دندانپزشکی، فيزيوتراپی، مطب پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و کلینیک های حیوانی که عملیاتی مانند حضور و غیاب، نوبت دهی، گردش مالی، انبارداری و غیره را مدیریت می‌کنند نیز با توجه به نیاز آن‌ها تولید می‌شود.

تصاویر