سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی و درمانی

   (Hospital and Treatment)

اعضای فعالیت‌ اقتصادی