سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی و درمانی

   (Hospital and Treatment)

شبکه و زنجیره

تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی و درمانی

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱