سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی و درمانی

   (Hospital and Treatment)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری