سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


پرورش جوجه های گوشتی به صورت صنعتی   (مرغ داری گوشتی )

  

بنگاه‌های اقتصادی فعال

تعیین محدوده جغرافیایی

استان
شهر
در حال حاضر اطلاعاتی برای ارائه وجود ندارد.