سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

پرورش جوجه های گوشتی به صورت صنعتی   (مرغ داری گوشتی )

شرح


جوجه های یك روزه موجودات زنده بسیار ظریف و حساسی هستند كه بر اثر عدم توجه لازم در امر پرورش ونگهداری آنها ممكن است شده واز بین بروند . بنابراین پرورش و نگهداری صحیح جوجه های یك روزه از مهمترین ، حساسترین و دشوارترین مراحل مرغداری می باشد پرورش و نگهداری جوجه ها به دو روش طبیعی و مصنوعی بشرح زیر انجام می گیرد.
پرورش طبیعی : این روش كه همان روش سنتی است اغلب در روستا و در مزارع كوچك كه دارای تعداد كمی مرغ هستند و هر ساله تعداد محد.ودی جوجه پرورش می دهند عمل می شود . در این روش معمولا تعدادی تخم مرغ نطفه دار را در زیر بدن كرچ قرار می دهند تا تحت شرایط لازم و پس از طی مدت زمان لازم و معین جوجه ها از تخم خارج شوند .پس از خروج جوجه ها چون آنها قادر به گرم كردن بدن خود نیستند از اینرو برای گرم كردن بدن خود احتیاج به گرمای مناسب دارند در طبیعت این نیاز بوسیله بدن مرغ كرچ كه همان مادر طبیعی جوجه ها است تامین
می شود جوجه ها با قرار گرفتن در زیر بدن مرغ كرچ گرمای مورد نیاز شان را تامین می كنند
پرورش مصنوعی :در موسسا ت و در تشكیلات بزرگ و كوچك مرغداری برای پرورش جوجه ها از این روش استفاده می شود . در این روش گرمای مورد نیاز بدن جوجه ها بوسیله دستگاه مخصوصی بنام مادر مصنوعی و گرم كننده و یا هر دو تامین می گردد. در پرورش مصنوعی باید شرایط خاص مد نظر قرار گیرد.

تصاویر


در حال حاضر اطلاعاتی برای ارائه وجود ندارد.