سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


پرورش جوجه های گوشتی به صورت صنعتی   (مرغ داری گوشتی )

  

شبکه و زنجیره

پرورش جوجه های گوشتی به صورت صنعتی   (مرغ داری گوشتی )

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱