سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید برنامه‌های کاربردی برای تلفن همراه

   (Mobile Applications)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری