سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


شكل دهی جامد فلزات و آلیاژهای آهنی

  

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری