سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


زراعت چای

  

شبکه و زنجیره

زراعت چای

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱