سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


باغبانی درخت خرما   (نخلستان )

  

شبکه و زنجیره

باغبانی درخت خرما   (نخلستان )

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱