سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش ماشین‌آلات كشاورزی

  

شبکه و زنجیره

فروش ماشین‌آلات كشاورزی

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱