سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش ابزار و یراق   (ابزار فروشی )

   (Tools and Fittings Shop)

شبکه و زنجیره

فروش ابزار و یراق   (ابزار فروشی )

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱