سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مواد غذایی با گیاهان دارویی

   (Production of Foodstuffs by Medicinal Plants)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری