سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید داروهای گیاهی

   (Production of Medicinal Plants)

شبکه و زنجیره

تولید داروهای گیاهی

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱