سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

زراعت صنعتی زعفران

شرح


زعفران نیز همچون سایر محصولات کشاورزی همان مراحل کاشت، داشت و برداشت را لازم دارد که البته مرحله کاشت آن اندکی متفاوت می‌باشد. بیشتر روند زراعت زعفران به صورت سنتی و دستی انجام می‌شود. ولی به علت کمبود نیروی کار و مکانیزه شدن بیشتر محصولات کشاورزی، مکانیزاسیون زراعت زعفران نیز امری ضروری می‌باشد و برخی پیشرفت‌ها در خصوص زراعت این محصول نیز ایجاد شده است.
در این راستا امروزه مدیریت جدیدی با عنوان کشاورزی دقیق در عرصه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی بویژه زعفران تعریف شده است. این مدیریت در سایه بکارگیری فناوری های مدرن جدید مجهز به حسگرها (سنسورها) در جهت تشخیص وضعیت رشد گیاه و مزرعه انجام می‌‌گیرد که در بسیاری از مزارع پیشرفته بکار گرفته شده است.
در یک تعریف جامع می‌توان گفت کشاورزی دقیق عبارت است از ، مدیریت دقیق در سطح مزرعه به منظور افزایش عملکرد، بهره اقتصادی بیشتر و پایدار و کاهش اثرات سوء زیست محیطی و یا کشاورزی که باعث افزایش تولید محصول، افزایش درآمد کشاورز و کاهش اثرات سو‌ء محیط زیست می‌شود. این فناوری‌ها در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به کمک کشاورزان آمده است که ماحصل آن اطمینان کشاورز از نتیجه عملکرد مزرعه خود می‌باشد. به کمک این فناوری کلیه مکانیسم کاشت، داشت، برداشت و فرآوری زعفران به کمک دستگاه و تمام خودکار انجام می‌گیرد.

تصاویر