سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای مدیریت آموزشی

  (Educational Management )

شرح


در سالهاي اخير با مطرح شدن مساله هوشمند سازي و تسهيلاتي كه سازمان‌هاي دولتي در اين راستا در اختيار قراردادند، بسياري از موسسات، مدارس و مراكز آموزشي به سمت هوشمند سازي و استفاده از فناوري‌هاي روز در جهت ارتقاء سطح آموزشي، اطلاع رساني و خدماتي خود قدم برداشتند. زير ساخت‌هاي نرم افزاري و ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطي نقش اصلي در هوشمند سازي يك مدرسه را بازي مي كنند و عدم وجود اين زير ساخت‌ها، هوشمند سازي را بيشتر به تجهيز كردن تبديل خواهد كرد. استفاده از خدمات آموزشي تحت وب، نرم افزارهاي مكانيزاسيون خدمات آموزشي و پرورشي، سيستمهاي نظارتي مبتني بر فناوري اطلاعات و ... بخش‌هاي اصلي تبديل شدن به يك مركز آموزشي هوشمند به حساب مي‌آيند.

تصاویر