سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


ارائه خدمات دامنه ملی

   (National Domain, ir)

شبکه و زنجیره

ارائه خدمات دامنه ملی

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱