سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش محصولات شرکت‌های خارجی   (نمایندگی )

   (Agency)

شبکه و زنجیره

فروش محصولات شرکت‌های خارجی   (نمایندگی )

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱