سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


طراحی و تولید بازی‌های ویدیویی راهبردی   (استراتژی )

   (Strategic Games)

شبکه و زنجیره

طراحی و تولید بازی‌های ویدیویی راهبردی   (استراتژی )

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱