سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید برنامه‌های کاربردی تحت ویندوز

   (Windows Applications)

شبکه و زنجیره

تولید برنامه‌های کاربردی تحت ویندوز

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱