سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی

تولید مهره

  

پراکندگی جغرافیایی

  ۲۲۹  بنگاه اقتصادی (مکان) در کشور

جمعیت کشور و استان‌ها
مساحت کشور و استان‌ها
میانگین جمعیت به مساحت
بنگاه‌های اقتصادی (مکان‌ها)
میانگین بنگاه (مکان) به جمعیت
میانگین بنگاه (مکان) به مساحت

me