سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مهره

  

شبکه و زنجیره

تولید مهره

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱۸۲۰ ساخت ماشین‌آلات صنعتی
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
۱