سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مفتول مسوار به روش گرم

   (Pewter Wire)

شبکه و زنجیره

تولید مفتول مسوار به روش گرم

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱