سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


کافی شاپ داری

  

شبکه و زنجیره

کافی شاپ داری

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱