سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید پیراهن مردانه

  

شبکه و زنجیره

تولید پیراهن مردانه

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱